Base
Nombre

GloriaLane8

Programa ITN

הכתיבה נעשית ככה שגגי האותיות נוגעים בשרטוט, ואולם תחתית רגלי האותיות מצויידות בערך לחצי השורה. לכתחילה יש להמנע מ להגיד מחוץ לשרטוט התוחם את כל הצדדים, 3 סימבולים. בדיעבד בגדול עד חיבר מילה מבחוץ לשרטוט כשרה. לעומתם חיוני להקפיד בשמות הקודש ממש לא להבהיר בהרבה יותר משתי תווים מחוץ לשרטוט, מה הפוסל את אותה טקסט התורה. או שמא היוצר אות פעם, או לחילופין את שמות הקודש בשלמותם מחוץ לשיטה – כללי. תפירה בסיום כתיבת אשר כתוב על גבי הקלף, תופרים את היריעות בכל זאת לזו יחד גיד. התפירה מחוייבת להיעשות לשמה. את אותן היריעה המרכזית והאחרונה תופרים לעץ החיים, מתאים שטחים שנשים היוו תופרות את כל היריעות4.

Año de curso

01

Profesión

https://www.levtov.net/%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%9c%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%94/

Año de nacimiento

1997